wielercoach.be is een onderdeel van het bedrijf CommV Wielercoach Wim De Wolf (CommV Wielercoach Wim De Wolf, Wilderstraat 103 9400 Appelterre-Eichem (info@wielercoach.be – ondernemingsnummer: BE 0755 584 666).

ARTIKEL 1- ALGEMEEN.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in de webshop van CommV Wielercoach Wim De Wolf. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en CommV Wielercoach Wim De Wolf middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met CommV Wielercoach Wim De Wolf zijn overeengekomen.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van CommV Wielercoach Wim De Wolf worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door CommV Wielercoach Wim De Wolf ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 Indien (een) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. CommV Wielercoach Wim De Wolf en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

1.5 CommV Wielercoach Wim De Wolf heeft ten allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de webshop te wijzigen.

1.6 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. CommV Wielercoach Wim De Wolf is te allen tijde gemachtigd kaften en/of illustraties te wijzigen.

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN.

2.1 Tijdens de periode in het aanbod vermeld, wijzigen de prijzen niet, behoudens prijswijzigingen ten gevolge van veranderingen in BTW-tarieven.

2.2 Prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Bij verzending wordt een vast tarief aangerekend in de winkelwagen. Dit is voordat de klant de aankoop definitief plaatst.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door CommV Wielercoach Wim De Wolf. CommV Wielercoach Wim De Wolf is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt CommV Wielercoach Wim De Wolf dit mee binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.4 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en CommV Wielercoach Wim De Wolf gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en CommV Wielercoach Wim De Wolf.

2.5 De administratie van CommV Wielercoach Wim De Wolf geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan CommV Wielercoach Wim De Wolf verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door CommV Wielercoach Wim De Wolf verrichte leveringen. CommV Wielercoach Wim De Wolf erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.6 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, factuuradres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt en e-mailadres van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; het e-mailadres van CommV Wielercoach Wim De Wolf, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

2.7 CommV Wielercoach Wim De Wolf levert niet aan minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden.

ARTIKEL 3 – LEVERING, LEVERTIJDEN EN VERZENDING.

3.1 Alle goederen worden geleverd op het de klant bij bestelling aangegeven leveradres. Er wordt bij het plaatsen van uw bestelling minstens 1 keer aan de klant gevraagd om de adresgegevens na te kijken. Wanneer er bij de bestelling toch nog een foutief of onvolledig verzendadres wordt opgegeven en de zending is teruggekeerd naar CommV Wielercoach Wim De Wolf dient de klant opnieuw de afgesproken verzendingskosten te betalen als de klant alsnog de goederen wenst te ontvangen. De klant kan de goederen ook kosteloos komen afhalen na afspraak. Wanneer de goederen niet terugkeren naar CommV Wielercoach Wim De Wolf dient de klant de gehele order opnieuw te plaatsen.

3.2 De levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant. De levertijden zijn afhankelijk van het item.

3.3 Als CommV Wielercoach Wim De Wolf niet tijdig kan leveren, wordt de klant verwittigd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.

3.4 Verzendingen gebeuren op risico van CommV Wielercoach Wim De Wolf. Voor retourzendingen is de klant verantwoordelijk.

3.5 Indien de door CommV Wielercoach Wim De Wolf geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die werden besteld, dient de klant dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 3 dagen te melden en de artikelen terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.
CommV Wielercoach Wim De Wolf kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. De aansprakelijkheid van CommV Wielercoach Wim De Wolf blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN EN BETALING.

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verpakkings- en verzendkosten, welke genoemd worden bij de productinformatie, tenzij anders vermeld.

4.2 CommV Wielercoach Wim De Wolf kan enkel betaling aanvaarden via de betaalmodule die we op onze website aanbieden (Bancontact).

4.3 Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de klant te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen is geen speciale software nodig. De klant herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

ARTIKEL 5 – OVERMACHT EN/OF BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN.

5.1 In geval van overmacht is CommV Wielercoach Wim De Wolf niet gehouden zijn verplichtingen na te komen. In dat geval kan CommV Wielercoach Wim De Wolf ofwel zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

5.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle om van CommV Wielercoach Wim De Wolf die de nakoming van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder dient onder meer begrepen te worden: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, lockdown, …

ARTIKEL 6 – INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN.

6.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door CommV Wielercoach Wim De Wolf geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 CommV Wielercoach Wim De Wolf garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door CommV Wielercoach Wim De Wolf geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

ARTIKEL 7 – KLACHTEN EN GARANTIE.

7.1 De klant heeft de verplichting om bij levering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant CommV Wielercoach Wim De Wolf daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de levering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Klachten dienen duidelijk gemotiveerd te zijn. Ze dienen uiterlijk 14 werkdagen na levering kenbaar te worden gemaakt via info@wielercoach.be, met een duidelijke omschrijving van de klacht, eventueel voorzien van een foto. Artikelen dienen pas terug te worden gestuurd indien daarom in een reactie door CommV Wielercoach Wim De Wolf wordt gevraagd. Bij een fout van de vervoerder, wordt er een klachtendossier bij die partij opgestart en wordt het resultaat daarvan afgewacht.

7.3 Indien de klant een verkeerd artikel ontvangt, wordt gevraagd dit te melden en het product te retourneren. De klant zal zo snel mogelijk de juiste bestelling ontvangen zonder meerkost.

7.4 De klant geniet bij de aankoop van één of meer producten van de wettelijke garantie en de bescherming zoals voorzien in de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. De klant zal CommV Wielercoach Wim De Wolf van een gebrek aan overeenstemming in de zin van de hiervoor vermelde wet schriftelijk op de hoogte brengen uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag waarop u het gebrek heeft vastgesteld.

7.5 Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan de klant steeds terecht bij de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl of bij het Europese ODR-platform:  http://ec.europa.eu/consumers/odr

ARTIKEL 8 – PERSOONSGEGEVENS.

8.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

8.2 De gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van CommV Wielercoach Wim De Wolf. Deze gegevens worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van CommV Wielercoach Wim De Wolf.

8.3 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door CommV Wielercoach Wim De Wolf over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van CommV Wielercoach Wim De Wolf. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

8.4 De klant heeft ten alle tijden het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens door CommV Wielercoach Wim De Wolf voor direct marketing doeleinden.

ARTIKEL 9 – DIVERSEN.

9.1 Indien de klant aan CommV Wielercoach Wim De Wolf schriftelijk opgave doet van een adres, is CommV Wielercoach Wim De Wolf gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant CommV Wielercoach Wim De Wolf een nieuw adres heeft doorgegeven.

9.2 Indien door CommV Wielercoach Wim De Wolf gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat CommV Wielercoach Wim De Wolf deze voorwaarden soepel toepast.

9.3 CommV Wielercoach Wim De Wolf is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

ARTIKEL 10 – TOEPASSELIJKE RECHT EN GESCHILLENREGELING.

10.1 Op alle overeenkomsten afgesloten met klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

ARTIKEL 11 – BESTELPROCES

Stap 1: Winkelmandje vullen
De klant vult het online winkelmandje met producten.

Stap 2: Winkelmandje bevestigen
Nadat de klant de nodige stappen (zoals gegevens invullen, verzending en betaalmethode kiezen) doorlopen heeft, bevestigt hij het winkelmandje.

Stap 3: Bestelling wordt gemaakt
Achterliggend maakt het webshopsysteem de bestelling aan. Deze bestelling komt direct in het systeem binnen als “wachten op betaling”.

Stap 4: Bestelling betalen
De klant wordt op het einde van de bestelprocedure automatisch naar de betaalpagina van de betaalprovider gestuurd. Daar betaald de klant in een beveiligde omgeving zijn bestelling.

Stap 5: Bevestiging van de bestelling
Is de betaling gelukt, dan wordt de klant doorgestuurd naar een “bedankpagina” op de webshop, de bestelling wordt op “betaald” gezet en de klant ontvangt een e-mail met de bestelbevestiging.
Als de betaling niet gelukt is, blijft de bestelling op “wachten op betaling” staan en komt de klant terecht op een pagina waarop uitgelegd staat dat er iets fout liep en kan de klant een andere bestelmethode kiezen en opnieuw betalen.
Indien de klant dit niet doet, dan blijft de bestelling nog steeds op “wachten op betaling” staan.

Indien de klant voor overschrijving gekozen heeft en mits het innen van een betaling op een overschrijving steeds enkele dagen duurt, sturen we de e-mail één, twee en drie weken na het plaatsen van de bestelling.

HERROEPINGSRECHT EN KLACHTENPROCEDURE

Herroepingsrecht

Klanten hebben het recht binnen 14 werkdagen artikelen in de originele verpakking en in nieuwe staat terug te sturen, zonder enige reden.

Retourzendingen dienen vooraf per e-mail te worden gemeld via info@wielercoach.be.

Het artikel dient in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van de klantgegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug te worden bezorgd aan CommV Wielercoach Wim De Wolf Wilderstraat 103 9400 Appelterre-Eichem (België).

Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt CommV Wielercoach Wim De Wolf binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen) aan u over.

Zie: https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reglementering/herroepingstermijnen/herroepingsrecht-bij-aankoop

Het modelformulier vindt u hier: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.